شرح وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان

- برنامه ریزی بر اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک استان

- تدوین خط مشی و سیاستهای جامع و هماهنگ استانی ترافیک درون شهری بر اساس اهداف و سیاستهای ملی منطقه ای و مصوبات شورای عالی

- بررسی و تایید طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری ، شرح خدمات آنها به تصویب شورای عالی و سایر مطالعات حمل و نقل ترافیک لازم برای شهرهای استان بمنظور بررسی و تصویب شورای عالی

- هماهنگی کلیه امر مربوط به عبور و مرور شهرهای استان براساس مصوبات شورای عالی و شرایط منطقه ای و محلی بمنظور افزایش بهره وری فعالیتها

- هماهنگی کلیه اقدامات حمل و نقل ترافیک درون شهری با اقدامات مشابه برون شهری استان براساس مصوبات شورای عالی و شرایط استانی و منطقه ای

- ارائه شاخصها و معیارهای استاندارد و آمار و اطلاعات فنی و کارشناسی به شورای عالی

- مدیریت و نظارت برنحوه صدور مجوز احداث و فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو

- نظارت بر تنظیم مقررات و تهیه طرحهای حفاظتی و ایمنی مربوط به ترافیک

- پیگیری  و اقدام لازم در راستای توزیع اعتبارات (یارانه بلیط حمل و نقل همگانی و یارانه بلیط اتوبوسرانیهای شهری استان  )