 عملکرد ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و میز حاشیه نشینی

عملکرد ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و میز حاشیه نشینی

تشکیل جلسات ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی

2 جلسه

سال 1393

تشکیل جلسات میز حاشیه نشینی

10 جلسه

سال 1393

بازدید میدانی ازمحلات حاشیه

1 بازدید

سال 1393

تعداد مصوبات میز حاشیه نشینی

44 مصوبه

سال 1393