کمیسیون ماده5

کمیسیون ماده 5:

وفق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری بر عهده کمیسیونی نهاده شده که از آن به عنوان ماده 5 یاد می شود.

 

اعضای اصلی کمیسیون ماده 5:

استاندار                                                 رئیس

مدیر کل راه و شهرسازی                           دبیر

شهردار

مدیر کل میراث فرهنگی ,صنایع دستی و گردشگری

ریاست سازمان جهاد کشاورزی

نماینده مشاور تهیه کننده طرح

مدیر کل محیط زیست                            بدون حق رای

ریاست سازمان نظام مهندسی                  بدون حق رای