اخبار

موافقت مقام معظم رهبری با اختصاص 300 میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی جهت تکمیل پروژه راه آهن چابهار - زاهدان- میلک

موافقت مقام معظم رهبری با اختصاص 300 میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی جهت تکمیل پروژه راه آهن چابهار - زاهدان- میلک

موافقت مقام معظم رهبری با اختصاص 300 میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی جهت تکمیل پروزه راه آهن چابهار - زاهدان- میلک

موافقت مقام معظم رهبری با اختصاص 300 میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی جهت تکمیل پروزه راه آهن چابهار - زاهدان- میلک

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اعلام نمود با موافقت مقام معظم رهبری و پیگیری مجموعه دولت مقرر گردیده مبلغ 300 میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی برداشت و جهت تکمیل پروژه راه آهن چابهار - زاهدان - میلک به این پروزه تزریق گردد.

 

۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۱۹