اخبار

بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در جذب اعتبارات بند ب تبصره 5 قانون بودجه

بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در جذب اعتبارات بند ب تبصره 5 قانون بودجه

بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در جذب اعتبارات بند ب تبصره 5 قانون بودجه

بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در جذب اعتبارات بند ب تبصره 5 قانون بودجه

در جلسه ای که به منظور بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در جذب اعتبارات در محل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید معاون هماهنگی امور عمرانی ضمن اعلام میزان جذب انجام شده تاکنون ضرورت جذب صد در صدی اعتبارات با توجه به فرصت باقی مانده را مورد تاکید قرار دادند و مقرر شد کلیه دستگاه ها عملکرد، برنامه ها و معضلات خود را در اینخصوص در اسرع وقت اعلام نمایند.

همچنین در این جلسه نمایندگان دستگاه های شرکت کننده به بیان نقطه نظرات نخصصی خود در اینخصوص پرداختند.

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۴۵