اخبار

برگزاری جلسه تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به دستگاه های دولتی در دفترفنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

برگزاری جلسه تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به دستگاه های دولتی در دفترفنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

برگزاری جلسه تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به دستگاه های دولتی در دفترفنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک
برگزاری جلسه تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به دستگاه های دولتی در دفترفنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

برگزاری جلسه تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به دستگاه های دولتی  در اجرای ماده 100 قانون مقررات مالی دولت جهت احداث طرح در دفترفنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

با توجه به تاکیدات دستگاه های نظارتی استان مبنی بر تعیین تکلیف کلیه واگذاری های معطل و رها شده حسب دستور استاندار و پیگیری های بعمل آمده، جلسه ای در محل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استان جهت بررسی موضوع تشکیل گردید. در این جلسه مقرر شد اسناد و مدارک مربوطه توسط کلیه بهره برداران ارائه و بعد از بحث و بررسی تخصصی مدارک، نتایج جهت استحضار استاندار محترم و تصمیم گیری ارسال گردد. 

3
2

۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۱