اخبار

برگزاری کارگروه ماده 69 در دفتر فنی استانداری

برگزاری کارگروه ماده 69 در دفتر فنی استانداری
کارگروه ماده 69 قانون مدیریت خدمات کشوری در دفتر فنی استانداری برگزار گردید در این جلسه مسئله واگذاری زمین توسط منابع طبیعی برای احداث پتروشیمی مورد بحث و بررسی قانونی قرار گرفت و مقرر شد بعد از اخذ عوارض مورد نظر واگذاری انجام گیرد.
۸ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۲۲
. |