اخبار

شرکت مدیر کل دفتر فنی در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی

شرکت مدیر کل دفتر فنی در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی

کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی شهرستان زاهدان با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری تشکیل گردید.

در این جلسه بررسی موضوعات رسیده به دبیر خانه از جمله تغییر کاربری چند طرح، انتخاب و جانمایی سه منطقه در حوزه شهرستان زاهدان با عنوان منطقه انرژی و بررسی مسائل مرتبط با سرمایه گذاری در این شهر انجام گردید.

۷ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۰۲
. |