اخبار

شرکت مدیر کل دفتر فنی در جلسه شورای انطباق و تجدید نظر ماده 100

شرکت مدیر کل دفتر فنی در جلسه شورای انطباق و تجدید نظر ماده 100

مدیر کل دفتر فنی استانداری موخ 24/9/95 در جلسه شورای انطباق زاهدان در محل فرمانداری شهرستان زاهدان شرکت نمود. در این جلسه در رابطه با مصوبات شورای شهر زاهدان بحث و بررسی و تبادل نظر انجام شد.

همچنین کمیسیون تجدید نظر ماده 100 با حضور مدیر کل دفتر فنی در محل فرمانداری زاهدان برگزار گردید.

۲۵ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۴۳
. |