اخبار

برگزاری جلسه ای دیگر در جهت ساماندهی و بهسازی بلوار شهدای شاهوزهی در دفتر فنی

برگزاری جلسه ای دیگر در جهت ساماندهی و بهسازی بلوار شهدای شاهوزهی در دفتر فنی
برگزاری جلسه ای دیگر در جهت ساماندهی و بهسازی بلوار شهدای شاهوزهی در دفتر فنی

جلسه پیگیری برنامه ریزی های انجام شده توسط شهرداری زاهدان جهت بهسازی و ساماندهی بلوار شهدای شاهوزهی از تقاطع اقبال لاهوری تا پارک ملت در دفتر فنی استانداری با حضور نمایندگان شهرداری زاهدان برگزار شد و در این جلسه مقرر شد شهرداری زاهدان به تفضیل اقدامات مورد نیاز را با برآورد کامل به دفتر فنی تحویل نماید.

بلوارشاهوزهی3 

بلوارشاهوزهی2  

 بلوارشاهوزهی1

۲۲ آذر ۱۳۹۵ ۱۲:۴۱
. |