اخبار

برگزاری سومین جلسه در رابطه با بهسازی بلوار شهدای شاهوزهی در دفتر فنی

برگزاری سومین جلسه در رابطه با بهسازی بلوار شهدای شاهوزهی در دفتر فنی
برگزاری سومین جلسه در رابطه با بهسازی بلوار شهدای شاهوزهی در دفتر فنی

سومین جلسه در رابطه با بهسازی بلوار شهدای شاهوزهی شهر زاهدان با حضور شهردار محترم زاهدان و مسئولین این شهرداری در دفتر فنی استانداری برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد شهرداری زاهدان طرح های اجرایی خود در رابطه با بهسازی این محور را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به دفتر فنی استانداری ارسال و این دفتر با قید فوریت تامین اعتبار طرح های مذکور را پیگیری نماید.

همچنین مقرر شد مکاتبات لازم توسط شهرداری با شرکت آب منطقه ای استان در جهت تامین آب مورد نیاز منطقه انجام گیرد.

۱۴ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۰۱
. |