اخبار

شرکت مدیر کل دفتر فنی در جلسه کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان

شرکت مدیر کل دفتر فنی در جلسه کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان
کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان به دبیری اداره کل راه و شهرسازی استان با شرکت مدیر کل دفتر فنی استانداری برگزار گردید. در این جلسه به بررسی موارد رسیده به دبیرخانه پرداخته شد و تصمیماتی اتخاذ شد.
۹ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۰۶