کمیته فنی دفتر فنی

کمیته فنی دفتر فنی استانداری سیستان و بلوچستان

این کمیته داخلی در دفتر فنی به منظور بررسی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی در خصوص موارد ارجاعی از کمیته عمران و موارد ارجاعی از دفتر فنی استانداری در رابطه با طرح و پروژه های عمرانی تشکیل می گردد.

اعضای این کمیته معمولا از 6 کارشناس در حوزه های عمران,نقشه کشی,معماری و تاسیسات تشکیل شده است.

این کمیته در سال 1392 به بررسی 28 پرونده پرداخته و در سال 1393 تا کنون 25 پرونده را مورد بررسی و ارائه طریق نموده است.