اهداف و وظایف دفتر فنی

- تهیه و تنظیم طرح های هادی و نقشه های تفضیلی شهر ها

- تهیه نقشه های مربوط به طرح های عمرانی واگذار شده به دفتر فنی و شهرداری های استان

- تهیه برآورد هزینه اجرای طرح های عمرانی واگذار شده به دفتر فنی

- بررسی و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمینه رد یا قبول آنها

- ایجاد هماهنگی و همکاری بین دفتر فنی و سایر موسسات دولتی در سطح استان برای پیشبرد عملیات عمرانی

- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش صحیح و رعایت الویت ها در تنظیم برنامه های عمرانی

- بررسی در زمینه تعیین محدوده قانونی شهرها و روستاها و پیشنهاد آن به مقامات مسئول

- همکاری با شهرداری ها و دهیاری ها در زمینه تفکیک اراضی و دادن بر و کف خیابان ها و دادن راهنمایی های لازم به مسولین امور ساختمانی شهرداری ها

- انجام کلیه امور مربوط به طرح های عمرای که راسا توسط استاداری اجام میگیرد

- ظارت کلی بر اجرای طرح های عمرای و فی استا و ارائه گزارش لازم به مقامات استا

- برامه ریزی برای استفاده صحیح از ماشی آلات بر اساس دستورالعمل ها

- بررسی و پیگیری امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استا

- مطالعه و بررسی به مظور به دست آورد حد مطلوب فضای سبز در ماطق مورد عمل با در ظر گرفت موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه

- تهیه دستورالعمل و بروشورهای ساده در زمینه های مختلف فضای سبز و ارسال آن به شهرداری ها و دهیاری ها

- اظهارنظر در مورد فروش اراضی شهرها

- تهیه آمار پیشرفت پروژه های عمرانی دفتر فنی و شهرداری ها و دهیاری ها

- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی دفتر فنی و شهرداری ها و دهیاری ها و مراقبت در حفظ و توزیع مصالح

- تهیه طرح و نظارت بر اجرای کارهای تاسیساتی شهرها و روستاهای دارای دهیاری از قبیل آب ، برق و فاضلاب در صورت یاز شهرداری ها و دهیاری ها

- اجرای کامل وظایف مربوط در خصوص تبصره 66 قاو بودجه سال 1363 کل کشور و آئین نامه مربوط در مورد معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی در سطح استان

- اجرای نظام فنی - اجرایی استان در چهارچوب نظام فنی - اجرایی کشور

- تهیه و ترویج بکارگیری ضوابط و استاندارد ها و معیار های فنی

- بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران و کارشناسان استان

- ارتقا تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری استان

- انجام امور مربوط به وظایف کارگروه فنی استان و گروه های تخصصی مربوطه

-اعمال نظارت بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استان (ملی و استانی ) در چهار چوب نظام نظارتی تدوین شده

- تهیه قیمت های پایه استان و ضرائب منطقه ای باتوجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تایید

- مستند سازی تجربیات فنی و اجرایی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن

- برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آشنایی دستگاههای اجرایی مشاوران و پیمانکاران با نظام فنی اجرایی طرح ها و ضوابط آیین نامه و دستورالعمل های آن

- نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و فنی ( تملک دارایی های سرمایه ای ) ملی و استانی و کزارشگیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آنها