فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
پنج شنبه۱ آبان ۱۳۹۹۰۴ : ۵۲ : ۱۰۰۶ : ۱۷ : ۳۷۱۱ : ۴۸ : ۴۴۱۷ : ۱۹ : ۲۲۱۷ : ۳۶ : ۵۰۲۳ : ۰۶ : ۱۰
جمعه۲ آبان ۱۳۹۹۰۴ : ۵۲ : ۵۹۰۶ : ۱۸ : ۳۲۱۱ : ۴۸ : ۳۶۱۷ : ۱۸ : ۱۱۱۷ : ۳۵ : ۴۱۲۳ : ۰۶ : ۰۰
شنبه۳ آبان ۱۳۹۹۰۴ : ۵۳ : ۴۹۰۶ : ۱۹ : ۲۷۱۱ : ۴۸ : ۲۸۱۷ : ۱۷ : ۰۱۱۷ : ۳۴ : ۳۳۲۳ : ۰۵ : ۵۰
یکشنبه۴ آبان ۱۳۹۹۰۴ : ۵۴ : ۳۹۰۶ : ۲۰ : ۲۲۱۱ : ۴۸ : ۲۲۱۷ : ۱۵ : ۵۳۱۷ : ۳۳ : ۲۶۲۳ : ۰۵ : ۴۱
دوشنبه۵ آبان ۱۳۹۹۰۴ : ۵۵ : ۲۹۰۶ : ۲۱ : ۱۸۱۱ : ۴۸ : ۱۶۱۷ : ۱۴ : ۴۵۱۷ : ۳۲ : ۲۱۲۳ : ۰۵ : ۳۲
سه شنبه۶ آبان ۱۳۹۹۰۴ : ۵۶ : ۱۹۰۶ : ۲۲ : ۱۴۱۱ : ۴۸ : ۱۱۱۷ : ۱۳ : ۳۹۱۷ : ۳۱ : ۱۶۲۳ : ۰۵ : ۲۴
چهارشنبه۷ آبان ۱۳۹۹۰۴ : ۵۷ : ۰۹۰۶ : ۲۳ : ۱۱۱۱ : ۴۸ : ۰۶۱۷ : ۱۲ : ۳۴۱۷ : ۳۰ : ۱۳۲۳ : ۰۵ : ۱۷
پنج شنبه۸ آبان ۱۳۹۹۰۴ : ۵۸ : ۰۰۰۶ : ۲۴ : ۰۸۱۱ : ۴۸ : ۰۲۱۷ : ۱۱ : ۳۰۱۷ : ۲۹ : ۱۱۲۳ : ۰۵ : ۱۰
جمعه۹ آبان ۱۳۹۹۰۴ : ۵۸ : ۵۰۰۶ : ۲۵ : ۰۵۱۱ : ۴۸ : ۰۰۱۷ : ۱۰ : ۲۷۱۷ : ۲۸ : ۱۱۲۳ : ۰۵ : ۰۴
شنبه۱۰ آبان ۱۳۹۹۰۴ : ۵۹ : ۴۱۰۶ : ۲۶ : ۰۳۱۱ : ۴۷ : ۵۷۱۷ : ۰۹ : ۲۶۱۷ : ۲۷ : ۱۱۲۳ : ۰۴ : ۵۸
یکشنبه۱۱ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۰ : ۳۱۰۶ : ۲۷ : ۰۰۱۱ : ۴۷ : ۵۶۱۷ : ۰۸ : ۲۶۱۷ : ۲۶ : ۱۳۲۳ : ۰۴ : ۵۴
دوشنبه۱۲ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۱ : ۲۲۰۶ : ۲۷ : ۵۸۱۱ : ۴۷ : ۵۶۱۷ : ۰۷ : ۲۷۱۷ : ۲۵ : ۱۷۲۳ : ۰۴ : ۵۰
سه شنبه۱۳ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۲ : ۱۳۰۶ : ۲۸ : ۵۷۱۱ : ۴۷ : ۵۶۱۷ : ۰۶ : ۳۰۱۷ : ۲۴ : ۲۲۲۳ : ۰۴ : ۴۷
چهارشنبه۱۴ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۳ : ۰۴۰۶ : ۲۹ : ۵۵۱۱ : ۴۷ : ۵۷۱۷ : ۰۵ : ۳۴۱۷ : ۲۳ : ۲۸۲۳ : ۰۴ : ۴۴
پنج شنبه۱۵ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۳ : ۵۵۰۶ : ۳۰ : ۵۴۱۱ : ۴۷ : ۵۹۱۷ : ۰۴ : ۳۹۱۷ : ۲۲ : ۳۶۲۳ : ۰۴ : ۴۲
جمعه۱۶ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۴ : ۴۶۰۶ : ۳۱ : ۵۳۱۱ : ۴۸ : ۰۲۱۷ : ۰۳ : ۴۶۱۷ : ۲۱ : ۴۵۲۳ : ۰۴ : ۴۱
شنبه۱۷ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۵ : ۳۷۰۶ : ۳۲ : ۵۲۱۱ : ۴۸ : ۰۶۱۷ : ۰۲ : ۵۵۱۷ : ۲۰ : ۵۶۲۳ : ۰۴ : ۴۱
یکشنبه۱۸ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۶ : ۲۸۰۶ : ۳۳ : ۵۲۱۱ : ۴۸ : ۱۰۱۷ : ۰۲ : ۰۵۱۷ : ۲۰ : ۰۸۲۳ : ۰۴ : ۴۲
دوشنبه۱۹ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۷ : ۲۰۰۶ : ۳۴ : ۵۱۱۱ : ۴۸ : ۱۵۱۷ : ۰۱ : ۱۶۱۷ : ۱۹ : ۲۲۲۳ : ۰۴ : ۴۳
سه شنبه۲۰ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۸ : ۱۱۰۶ : ۳۵ : ۵۱۱۱ : ۴۸ : ۲۲۱۷ : ۰۰ : ۲۹۱۷ : ۱۸ : ۳۸۲۳ : ۰۴ : ۴۵
چهارشنبه۲۱ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۹ : ۰۲۰۶ : ۳۶ : ۵۱۱۱ : ۴۸ : ۲۹۱۶ : ۵۹ : ۴۴۱۷ : ۱۷ : ۵۵۲۳ : ۰۴ : ۴۹
پنج شنبه۲۲ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۰۹ : ۵۴۰۶ : ۳۷ : ۵۰۱۱ : ۴۸ : ۳۶۱۶ : ۵۹ : ۰۰۱۷ : ۱۷ : ۱۳۲۳ : ۰۴ : ۵۲
جمعه۲۳ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۱۰ : ۴۵۰۶ : ۳۸ : ۵۰۱۱ : ۴۸ : ۴۵۱۶ : ۵۸ : ۱۸۱۷ : ۱۶ : ۳۴۲۳ : ۰۴ : ۵۷
شنبه۲۴ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۱۱ : ۳۶۰۶ : ۳۹ : ۵۰۱۱ : ۴۸ : ۵۵۱۶ : ۵۷ : ۳۸۱۷ : ۱۵ : ۵۶۲۳ : ۰۵ : ۰۳
یکشنبه۲۵ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۱۲ : ۲۸۰۶ : ۴۰ : ۵۰۱۱ : ۴۹ : ۰۵۱۶ : ۵۷ : ۰۰۱۷ : ۱۵ : ۲۰۲۳ : ۰۵ : ۰۹
دوشنبه۲۶ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۱۳ : ۱۹۰۶ : ۴۱ : ۵۰۱۱ : ۴۹ : ۱۷۱۶ : ۵۶ : ۲۳۱۷ : ۱۴ : ۴۵۲۳ : ۰۵ : ۱۶
سه شنبه۲۷ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۱۴ : ۱۰۰۶ : ۴۲ : ۴۹۱۱ : ۴۹ : ۲۹۱۶ : ۵۵ : ۴۸۱۷ : ۱۴ : ۱۳۲۳ : ۰۵ : ۲۴
چهارشنبه۲۸ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۱۵ : ۰۱۰۶ : ۴۳ : ۴۹۱۱ : ۴۹ : ۴۲۱۶ : ۵۵ : ۱۵۱۷ : ۱۳ : ۴۲۲۳ : ۰۵ : ۳۳
پنج شنبه۲۹ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۱۵ : ۵۲۰۶ : ۴۴ : ۴۸۱۱ : ۴۹ : ۵۵۱۶ : ۵۴ : ۴۳۱۷ : ۱۳ : ۱۳۲۳ : ۰۵ : ۴۳
جمعه۳۰ آبان ۱۳۹۹۰۵ : ۱۶ : ۴۳۰۶ : ۴۵ : ۴۸۱۱ : ۵۰ : ۱۰۱۶ : ۵۴ : ۱۴۱۷ : ۱۲ : ۴۵۲۳ : ۰۵ : ۵۳